சூரியனுக்கு நன்றி !

உலகமெங்கும் உறைபனி நீங்கி
சூரிய வெப்ப கதிர்கள்
பூமியின் மடிமேல் பதிந்து
வருடாந்திர புதுமை
புரியும் சடங்கை,
போகி போய் பொங்கல் என்றும்
லொரி போய் சங்கராந்தி என்றும்
வெவேறு பெயர்களில் அழைத்தாலும்
செயற்கையாய் வாழ கற்று கொண்ட
நவீன மனிதன்
பூமியில் உயிரின வாழ்தலுக்கு
வழி வகுக்கும்
சூரியனுக்கு விசுவாச நன்றி
சொல்ல மட்டும்
இயற்கையாய் …..
மனித நேயம்
என்னென்றும்
நிலைத்திருக்கட்டும்! Omsmusings

A Tribute to the People’s President….

அவர் இறந்து விட்டார்
என்று சொன்னவுடன்
பலருக்கு
கண்கள் நீரில் மிதக்கின்றன
வீட்டில்
உறவினர்க்கும் அழாதவள் இன்று
அப்துல் கலாமுக்காக அழுகிறாள்…
அப்படி என்ன அந்த மனிதரிடம்
என்று விணவாமல் புரிந்தது
எளிமையின் சிறப்பு.
இயல்பின் பதிப்பு.
எத்தனை எத்தனை இதயங்களில்
நண்பராக குடிகொண்டுள்ளார்
இந்த மாபெரும் மனிதர்?
நண்பராக மட்டும் இல்லாமல்
நம்பிக்கை ஒளியாய்….
நாட்டுக்கே….
இவர் இந்திய இளைஞர் களை நோக்கி
வெற்றிகரமாக விட்ட
உற்சாக ஏவுகணைகள்
குறி தப்பவில்லை…..
வருங்காலத்தில் அவர்களின் கடின உழைப்பு
இந்தியாவை அனல் பறக்கும் அக்னி இரக்கை கொண்டு
பறக்க செய்யும்….
வல்லரசு அந்தஸ்தை நோக்கி…..

omsmusings He was, first and foremost,
a dear friend to EVERY Indian……
An entire Nation shall carry
his dream,
his vision,
and his inspiration
in its hearts,
for a long long time,
An entire Nation’s Love
shall carry Dr.Kalam’s
Mortal remains to the
very elements that
we all belong.
From Every child,
From Every youth,
From Every citizen,
Of not only India,
But the world,
A SALUTE!
Rest in peace, Dr.Kalam….

Across Time….

bench_in_the_park_201332

Memories – Sweet and Strong

of better days

waft in by the dozen

as I look once more

at my old school;

The places where I cried

The places where I laughed

And the places where I hid

when I was a kid…..

Silent witnesses of

a complete generation,

the trees, the sand,

and the volleyball court

talk to me in a language

I do not understand –

Perhaps they tell me

of a secret truth,

hidden amidst the chaos

of a city life,

waiting to be discovered,

when I am alone –

in a village plain….

( Dedicated to all my school friends – esp late Shri Jesudasan whose six foot frame could send a service ball 30 feet up in the air……. and remembering Shri Loganathan of Lateri who taught me Volleyball)

Towards Understanding Hindu Culture, Rituals and Traditions….Part Fifteen (MUDRA VIGYAN)

 

(The ancient Christian pictures of Lord Jesus Christ often depict the right hand of Christ in a kind of mudra – which is, in essence, PRAN MUDRA – or a variation of Pran Mudra. The Buddha is often depicted with his right hand having the beads/rosary in a similar Mudra in many temples and sculptures. Many Hindu Gods and Goddesses have their hands in many mudras……The act of praying, which joins both the hands with the fingers of each hand touching each other, is actually an equalling/annulling of all the elemental energies in the human body to allow the cosmic power to enter the human body……)

pran mudraMudra Vigyan tells us that the five fingers represent the five elements. The thumb represents fire energy, the forefinger represents air energy, the middle finger represents Aakaash (or vacuum) the ring finger represents earth energy, and the little finger, represents water energy.

hand
Yogis and Saints use the fingers to adjust or manipulate the different energies of the elements in the human body. Indian systems of alternate medicine often uses the science behind Mudra Vigyan to cure diseases or disorders. The collective human consciousness often adopts natural laws and natural truths to inculcate them in ordinary expressions in day to day existence. For example, the most common symbol for hitching a hike or asking a lift, is to raise the thumb keeping all other fingers closed. The five fingers represent the five elements – and among all the elements, FIRE is the most visible. Then is it any wonder that the collective human consciousness has adopted the thumbs up sign to signal a lift?

thumbs up

Again, when the student in the class wants to go for urinals, what finger does the student raise? The little finger! The little finger, represents the water element. Is it any wonder that the collective human consciousness has chosen the little finger to express the need to go to the urinals? And also, the most abnoxious use of the middle finger – used in many movies and which is a common expression of expressing distaste, tells the other, that the other person is “shunya” – zero – as the middle finger represents aakaash – vacuum – The person showing this mudra, is unconsciously telling the other, “I will consign you to nothingness” – I wonder how many of the people using this sign language know what the middle finger actually stands for.

index fingerWhen a person in “authority” speaks, he/she often uses the index finger, speaking with an “air” of authority! The “I” or the ego of the person is stimulated by the air element, while the person uses the index finger. The “air” of authority is derived from the index finger’s “air” element.
Mudra Vigyan teaches how to connect, short circuit, or enhance the five elements in the body using the fingers. The deities of various Hindu Gods and Goddesses express various mudras in their sculpted form, to denote various elements or forces – and praying to that God or Goddess, one gets attuned to that particular energy. Dance forms effectively enhances the various elements by various mudras performed during the dance.clapsSimple acts like clapping of hands release an enormous amount of elemental energy in the atmosphere – Is it any wonder that applauses always generate the much needed enthusiasm to appreciate? When a person applauds, he/she appreciates the person (on the stage/on the dais/on the screen- etc) from the bottom of his/her being – the elemental way! Clapping of hands is now incorporated in many yoga classes and laughter therapy classes. It is true that the sound of clapping of hands is one of the best antidotes for depression.

A person who does not give, closes his fists often – such a person will not receive much from the universe as well – because unless one opens his palms to GIVE, will he be able to RECEIVE! – Both giving and receiving requires the palms to be opened – to the forces, powers, and elements of the universe…….

விடியலை தேடி ஓடும் இரும்பு பெட்டிகள்….

spiritual locomotives

 

British ஆதிக்கத்தின் அடையாளம் நீ
ஆனால் உன்னை உருவாக்கின
பெருமை நீ கொடுக்காமலே…..
எங்கள் கையில்……
எத்தனை எத்தனை பரிமாணங்களுடன்
நீ எங்களை தினம் தினம்
வியக்க வைக்கிறாய்!
இரும்பில் உறைந்த
விடியல் நீ!
வீயுங்கங்களையும் தாண்டி
எத்தனை மணங்களையும்
இதயங்களையும்
ஒன்று சேர்கிறாய்!
வணக்கங்கள் கோடி உனக்கு!

MAHA SAMADHI…..The final merging

py

Samadhi is the withdrawing of the mind from the created world INTO the uncreated void…..The body and mind become immaterial or irrelevant when the realisation of spirit dawns on the soul. During the start of meditation, there is an object of meditation – but in Samadhi, all have become one – merging takes place. The self does not distinguish between the object contemplated and the process of contemplation thereby the mind/intellect becomes immaterial in the experience of all pervading spirit consciousness. Thoughts do not arise, as the mind is stilled by the experience of expanding consciousness. That is why in the Bible it is said, “Be Still, and know that I am God”  (Psalms, 46:10)

In Tamil, the word Samadhi has a profound meaning. In Tamil, Samadhi is interpreted as Samam + Aadhi meaning equal to the original being of Spirit –and Maha Samadhi means to merge into the Infinite spirit……

All of us, have to leave this earth one day, but none of us know when or where or how – but great saints, and evolved souls, know when their time comes. They silently prepare their followers to carry on without them. Some saints leave the earth in simple fashion; Some saints leave the earth in a spectacular fashion. Whether they leave silently or spectacularly, they greatly inspire the countless devotees who follow them in their path.

They say that the great Shirdi Sai gave his own life to save the life of an ailing disciple. Some years before his Maha Samadhi, he had come back from Samadhi after three days, when his devout disciples refused to part with the body even after the doctors have come and said that there was no life in the body. Their faith stood steadfast and Shirdi Sai returned. But in 1918, he did not return as he attained Maha Samadhi – even as he saved the life of a beloved disciple.

At the end of his life, Sri Ramana Maharishi the great sage of Tiruvannamalai, was afflicted with a tumour –  he refused the usual treatment, and allowed the wound to take a toll on his body – he was unconcerned by the suffering of his body and urged his devotees to look at the spirit behind the body. He graced all those who visited him during his last days with his eyes full of light. When Sri Ramana attained Maha Samadhi in 1950, many witnessed a comet moving across the sky at the exact moment of his Maha Samadhi and disappearing behind the Arunachala mountain.

When Sri Aurobindo attained Maha Samadhi on 5th December 1950, The Mother had to announce thus : “The funeral of Sri Aurobindo has not taken place today. His body is charged with such a concentration of Supramental light that there is no sign of decomposition and the body will be kept lying on his bed so long as it remains intact.” The body of Sri Aurobindo was interred on 9th December 1950. The Pondicherry Mother too, exhibited similar symptoms during her Maha Samadhi in 1973. The interred Samadhis of these two great saints draw people from all over the world even today.

Sri Ramakrishna, the great saint of spiritual renaissance in India, attained Mahasamadhi in 1886, uttering the name of the Divine Mother. In his lifetime, Sri Ramakrishna had laid the foundation for a very vibrant spiritual order, and Swami Vivekananda spearheaded the organisation and its ideals as Sri Ramakrishna’s worthy disciple.

Swami Vivekananda himself had a quiet Maha Samadhi – but he truly aroused the world from its spiritual slumber with his call of “Arise and Awake” – before he passed away at a young age of only 39. He is even supposed to have studied the alamanac, trying to choose a date for his departure!

Meera Bai, the great devotee of Lord Krishna, was often seen in Samadhi – the final merging came one day when she went into the Krishna temple of Dwarka and simply disappeared in the year 1547.

Meera Bai’s merging with the Lord bears a striking resemblance to Sri Andal’s merging centuries before Meera Bai’s advent. Sri Andal of Sri Villiputtur, the famous and only lady ALWAR, who composed the immortal 30 part hymn Tiruppavai and the 143 hymn Nachiar Tirumozhi  disappeared into the temple of Sri Ranganatha when the blessed Lord appeared in the dream of the temple priest and asked that Sri Andal be brought in bridal finery to the temple – she entered the sanctum sanctorum and disappeared in front of the waiting crowd at the temple sometime in 3020 B.C – a miracle seen by the locals of that time.

Sri Akka Mahadevi of Karnataka, defied every authority of the ancient patriarchal society by going around totally naked – her body covered only by her long tresses – she too, disappeared in a flash of light at Sri Sailam (present Andhra Pradesh) at a very young age, around 1160 A.D.

Sri Ramalinga Adigalar, the proponent of “Arut perunjothi” also disappeared into thin air on 30th January 1874 ( attained Soruba Samadhi ) which was even investigated by the British collector of Cuddalore at that time. After the investigation, the collector was convinced of the divine disappearance of the great saint.

The places where the saints attained Mahasamadhi are generally well preserved in India. There are many interesting stories where the saints speak from their tomb after their samadhi….

Sri Sadasiva Brahmendral, the great Avaduta’s Jeeva Samadhi ( he attained Jeeva Samadhi in the 18th century at three places – Nerur, Manamadurai and Karachi) just a few decades back, a great saint from Sringeri had a doubt about an aspect of yoga that he was practicing. As directed by Lord Siva in a dream, he came to Nerur, and Sri Sadasiva Brahmendral spoke to him from his tomb, and cleared the doubt of the saint of Sringeri.

The story of Sri Raghavendra appearing in flesh and blood several years after his Maha Samadhi (The saint attained Mahasamadhi in 1671 A.D)  to the British officer Munroe to show him the documents of the land at Mantralaya, is well known.

Sri Trailanga Swami (his famous meeting with Sri Ramakrishna is well documented by Swami Chetanananda’s books in RK Math publications) one of India’s greatest saints, attained Jeeva Samadhi at 7 places, including Varanasi, Madurai and Tenkasi – He was born in 1601 and attained Mahasamadhi in 1887 – and his penances when he was alive, is well known – Sri Paramahansa Yogananda writes in his famous classic, Autobiography of a Yogi, thus : “If Christ returned to earth and walked the streets of New York, displaying his divine powers, it would cause the same excitement that was created by Trailanga decades ago as he passed through the crowded lanes of Benares”

There is an interesting episode of the guru of Swami Rama (author of Living with the Himalayan Masters) who comes back to life after attaining Maha Samadhi to guide his disciples.

Sri Akkolkot Maharaj, after he attained Maha Samadhi in 1878 also came back to life for a few minutes out of compassion, unable to bear the misery of his devotees who were crying for him. He also appeared in flesh and blood to a few of his devotees who did not know about his maha Samadhi, five days after his Maha Samadhi.

The exemplary Maha Samadhi and subsequent resurrections of two of India’s greatest saints, Sri Lahiri Mahasaya and Sri Yukteswar Giri Maharaj, in Sri Paramahansa Yogoananda’s “Autobiography of a Yogi” is a well known inspiration to the devotees.

The Maha Samadhi of Sri Paramahansa Yogananda itself is a great inspiration to the countless devotees on the path of self realization…..many years before his Maha Samadhi the great yogi had predicted, “ I will not die in bed, but with my boots on, speaking of God and India” and on 7th March, 1952, the great Guru of SRF/YSS did exactly that, as he left his bodily temple, talking of God and India……

( Sri Paramahansa Yogananda’s last words on earth echoed his love for God in no uncertain terms: ”Where Ganges, Woods, Himalayan Caves, and Men DREAM God – I am hallowed; my body touched that sod”  As he finished those words he looked up and consciously exited the world…..Sri Paramahansa Yogananda’s body remained in a state of perfect preservation for nearly three weeks before the casket was finally sealed)

py

KAAL CHAKRA…..

 outerspace

“Ever since the dawn of civilization, people have not been content to see events as unconnected and inexplicable. They have craved an understanding of the underlying order in the world. Today we still yearn to know why we are here and where we came from. Humanity’s deepest desire for knowledge is justification enough for our continuing quest. And our goal is nothing less than a complete description of the universe we live in.” ― Stephen Hawking, A Brief History of Time

( Our Ancients knew that the dimension of TIME, was unique –  which is why they devised a God of Time – Just as the Greeks had Chronos as the God of Time, the ancient Hindus saw  “Kaal Bhairav” and “Kali” as the God and Goddess of Time……Ancient Hindu Astrology always calculated time in relation to the position of the stars and planets – and hence the concept of time had a more meaningful resonance in daily life as it was based on astronomy as well…..the concept of time in Hindu Astrology does not depend on a single zero point –as it is correlated with the position of the stars and planets at any given point of time –  even though Vedic astrologers used units of time such as : Vipal = 4 sec, Pal =24 sec, Ghari = 60 Pal, or 24 min and Ansh, 30 Ansh = 1 Month…..  )

So, it is 2014 now. In the history of the universe of a billion years, ours is but a very brief history of just around 2000 years of human memory. The powerful hands of Time has washed away the remnants of very ancient civilizations before the historians could get any evidence and all we have are fossils and submerged remains of tools that can only be summarised by the imaginations of historians and the like, and of course, carbon dating. What was life like, before 2000 years, or 5000 years, or 10,000 years? We have no idea but we keep conjuring with the aid of science, astronomy, archaeology and of course, our fertile imagination. The discovery of the submerged city of Dwaraka off the coast of Gujarat, surprised some present day historians who never really knew about India’s hoary past, as it proved and disproved some popular theories. It suddenly told a sceptical world, that Krishna’s city was indeed there – was it 5000 years before? Using stellar positions of stars and planets, it is now possible to predict even the probable time of Krishna’s life and the time of the Mahabarata war. Fascinating details emerge out of the mythical stories – of when a event occurred, centred around a celestial happening like an eclipse or the arrival of a comet…..

The concept of time has confounded ordinary man and scientists alike. The question that naturally comes to mind is, where is the zero point of time for the present 2014? Since we were definitely not around when the big bang occurred, we can only surmise. And we suddenly come to the realisation that 2014, is after all, only man made, man marked, man created time…….It is possible that past civilizations which have been totally wiped out from the face of the earth due to some natural calamity would have also marked the years just like us…..

Now that the possibility of living in other planets are becoming more and more a reality, one wonders, what life will be, in the future. If a person is living in Mars, for example, will he have the same lifetime as that of earth’s or will he have Mar’s? That is, if one year on mars is equal to 687 earth days, a man living in Mars, will he live 21,900 days ( 60 x 365 of earthtime)  or 41,220 earth days (60 X 687)  in Mars? Earth time vs Mars time – These are interesting questions that perhaps will be answered in the times to come – perhaps in a thousand years……

But our obsession with time is best seen when during new year’s eve, people party around midnight, waiting for the clock to strike twelve – For they know that they can only celebrate time, and not stop or slow Time……

Time and Tide, indeed, waits for no man…..

Previous Older Entries